FMN Göteborgs anhörigstöd bygger på följande grundprinciper


Missbruk orsakar ofta sjukdom.


Varje individ (således även missbrukare och kriminella) ändrar sitt beteende, när det med deras mått mätt finns tillräcklig anledning. 


Det är svårt att förändra andra människor, alltså att få en aktivt drogberoende person att sluta ta droger. Dennas sociala nätverk behöver fatta beslut och handla för att undvika att ta över ansvar eller underlätta droganvändande. Personen behöver ta de fulla konsekvenserna av sitt missbruk. 


Nätverket har betydelse och behöver markera sitt avståndstagande från missbruk.


Första delmålet vid all missbruksbekämpning är drogfrihet - därefter är missbrukaren behandlingsbar.


Att vara anhörig är ofta svårt. Man kan känna skuld, skam och maktlöshet.


En av FMN:s viktigaste uppgifter är att i en kärleksfull och trygg anda visa att du inte är ensam och att det finns hopp.


På FMN samlas vi med liknande erfarenheter för att stödja varandra och dela våra upplevelser. 


Anhöriga kan behandlas med stor framgång redan innan deras missbrukare är drogfri. Den som missbrukar droger kan påverkas positivt av anhörigas förändringsarbete, även om denna är frånvarande. 


Den enda person Du direkt kan förändra är DIG SJÄLV.